Komentarze do notki Ochorna danych w firmie

Ochorna danych w firmie 
20. kwietnia 2017 07:56:00
linkologia.pl spis.pl

Dane osobowe ustawa:

Ustawa ma zapobiegać sytuacjom nadużywania danych osób fizycznych, szczególnie wbrew ich woli i zmuszać tych, którzy te dane posiadają, do dbania o bezpieczeństwo tych danych. Ponadto w ustawie zostały określone kompetencje organu do spraw ochrony danych osobowych,

Ochrona danych osobowych szkolenie


Dane oso­bo­we prze­bie­gają u każ­dego Admi­ni­stra­tora danych oso­bo­wych w spo­sób uni­kalny. Branża, w któ­rej działa przed­się­bior­stwo czy insty­tu­cja, jego wiel­kość, spo­sób zarzą­dza­nia, struk­tura, a także prze­pisy prawne wpły­wają na kształt tych procesów.

Wery­fi­ka­cja legal­no­ści
spo­sobu prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, pro­ce­dur i zabez­pie­czeń oraz pra­wi­dło­wość sto­so­wa­nych pro­ce­dur odbywa się pod­czas audytu wewnętrz­nego ochrony danych oso­bo­wych uwzględ­nia­ją­cego spe­cy­fikę dzia­łal­no­ści Admi­ni­stra­tora danych osobowych.

Outsourcing abi  dla firm.

W ramach audytu zgod­no­ści każda firma powinna sprwdzić:

– Ana­lizę popraw­no­ści wdro­żo­nej doku­men­ta­cji ochrony danych oso­bo­wych: Poli­tyki bez­pie­czeń­stwa i Instruk­cji zarzą­dza­nia sys­te­mem infor­ma­tycz­nym oraz pro­ce­dur bez­pie­czeń­stwa danych.

– Ana­lizę sto­so­wa­nych zabez­pie­czeń tech­niczno – organizacyjnych.
– Wery­fi­ka­cję dopusz­czal­no­ści prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych.

 

Poli­tyka bez­pie­czeń­stwa co to jest ? Jest ramo­wym, ogól­nym doku­men­tem wska­zu­ją­cym na zakres pojęć i spo­sób prze­twa­rza­nia danych osobowych. Instruk­cja zarzą­dza­nia sys­te­mem infor­ma­tycz­nym sta­nowi uzu­peł­nie­nie poli­tyki bez­pie­czeń­stwa w odnie­sie­niu do tech­nicz­nych aspek­tów prze­twa­rza­nia danych w sys­te­mach informatycznych.

Jeżeli nie znają Pań­stwo odpo­wie­dzi na powyż­sze tematy proponujemy zapoznać się z ustawą o chronie danych osobowych.

glostory : : ochrona danych osobowych

Brak komentarzy