Archiwum - kwietnia 2017

Dj czy Zespół Muzyczny? Komentarze (0)
26. kwietnia 2017 08:26:00
linkologia.pl spis.pl

Przed problemem przy weselu: Dj czy Zespół Muzyczny? stoi większość narzeczonych par. Nie jesteście wyjątkiem, jeżeli i wy się wahacie przy tym wyborze.. Sprawa wyboru wydaje się nie być taka prosta na jaką wygląda, czy dj a moze zespół ? . Każdy choć raz w życiu balował na imprezie prowadzonej przez Dj Warszawa lub Zespół Muzyczny.

Jak to bywa na weselu ?  j Dj opowie się za oprawą wesela muzyką nowoczesną a Zespół za muzyką  „ instrumentalną”.  Wieć co wybrac ? Obydwoje będą przedstawiać własne argumenty i obydwoje będą mieli rację. Dla jedych ciekawsza będzie muzyka DJ a dla innych zespołu.

Co musi posiadac DJ ? Musi, zarażać entuzjazmem, być zabawny, tryskać dobrym humorem a przede wszystkim zapewnić dobrą zabawę. Wesela i sylwester to miejsca spotkań ludzi w różnym wieku, więć DJ musi wiedziec jak zaspokoić oczekiwania różnych grup wiekowych.  Gusta muzyczne są niejednokrotnie bardzo różne. Sztuka to nie łatwa będzie.

Młoda pary coraz częściej sami finansują swoje wesele i to oni sami decydują o każdym jego aspekcie w tym czy będzie ono tradycyjne, czy zagra na nim DJ czy zespół.

Statystyki mówią, że nadal najczęściej wybieranym jest zespół muzyczny, chodz corazwiecej stawiamy na DJ.  Więc  rozwiązanie w osobie Dj-a na weselu staje się coraz bardziej popularne oraz  jest fajną alternatywą dla zespołu.

glostory : : dj warszawa, dj wesele, zespół muzyczny

Ochorna danych w firmie Komentarze (0)
20. kwietnia 2017 07:56:00
linkologia.pl spis.pl

Dane osobowe ustawa:

Ustawa ma zapobiegać sytuacjom nadużywania danych osób fizycznych, szczególnie wbrew ich woli i zmuszać tych, którzy te dane posiadają, do dbania o bezpieczeństwo tych danych. Ponadto w ustawie zostały określone kompetencje organu do spraw ochrony danych osobowych,

Ochrona danych osobowych szkolenie


Dane oso­bo­we prze­bie­gają u każ­dego Admi­ni­stra­tora danych oso­bo­wych w spo­sób uni­kalny. Branża, w któ­rej działa przed­się­bior­stwo czy insty­tu­cja, jego wiel­kość, spo­sób zarzą­dza­nia, struk­tura, a także prze­pisy prawne wpły­wają na kształt tych procesów.

Wery­fi­ka­cja legal­no­ści
spo­sobu prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, pro­ce­dur i zabez­pie­czeń oraz pra­wi­dło­wość sto­so­wa­nych pro­ce­dur odbywa się pod­czas audytu wewnętrz­nego ochrony danych oso­bo­wych uwzględ­nia­ją­cego spe­cy­fikę dzia­łal­no­ści Admi­ni­stra­tora danych osobowych.

Outsourcing abi  dla firm.

W ramach audytu zgod­no­ści każda firma powinna sprwdzić:

– Ana­lizę popraw­no­ści wdro­żo­nej doku­men­ta­cji ochrony danych oso­bo­wych: Poli­tyki bez­pie­czeń­stwa i Instruk­cji zarzą­dza­nia sys­te­mem infor­ma­tycz­nym oraz pro­ce­dur bez­pie­czeń­stwa danych.

– Ana­lizę sto­so­wa­nych zabez­pie­czeń tech­niczno – organizacyjnych.
– Wery­fi­ka­cję dopusz­czal­no­ści prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych.

 

Poli­tyka bez­pie­czeń­stwa co to jest ? Jest ramo­wym, ogól­nym doku­men­tem wska­zu­ją­cym na zakres pojęć i spo­sób prze­twa­rza­nia danych osobowych. Instruk­cja zarzą­dza­nia sys­te­mem infor­ma­tycz­nym sta­nowi uzu­peł­nie­nie poli­tyki bez­pie­czeń­stwa w odnie­sie­niu do tech­nicz­nych aspek­tów prze­twa­rza­nia danych w sys­te­mach informatycznych.

Jeżeli nie znają Pań­stwo odpo­wie­dzi na powyż­sze tematy proponujemy zapoznać się z ustawą o chronie danych osobowych.

glostory : : ochrona danych osobowych

Strona główna


Kalendarz

pn wt sr cz pt so nd
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930